Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn với thông tin tốt nhất về vietcharmtour.vn, và để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin từ bạn rằng chúng tôi yêu cầu để cung cấp cho bạn các thông tin có liên quan nhất cho lợi ích của bạn.
 

Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn thông tin mà bạn đã đồng ý nhận, và mỗi lần chúng tôi vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để sửa đổi các chi tiết của bạn hoặc từ chối để nhận được thông tin hơn nữa nếu bạn muốn. 

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê chi tiết của bạn cho bất kỳ bên nào khác. Nếu chính sách này được thay đổi bất cứ lúc nào trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các thành viên bằng e-mail, và cung cấp cho bạn một cơ hội để chọn không tham gia phát hành thông tin này nếu bạn muốn. 

Thay đổi hoặc huỷ bỏ đăng ký e-tạp chí của bạn 

Xin vui lòng đọc phần còn lại của chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn muốn sửa đổi chi tiết liên lạc của bạn xin vui lòng e-mail dieuhanh@vietcharmtour.vn với các chi tiết mới của bạn. Nếu bạn không còn muốn nhận được e-tạp chí của chúng tôi, chúng tôi sẽ rất buồn khi thấy bạn đi nhưng xin vui lòng e-mail cho chúng tôi tại dieuhanh@vietcharmtour.vn với hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về chính sách của chúng tôi, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại dieuhanh@vietcharmtour.vn 

Thông tin được thu thập bởi VietCharmTour 

Bạn không cần phải nhập bất kỳ thông tin cá nhân để sử dụng vietcharmtour.vn. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu du khách muốn nhận bản tin của chúng tôi để cung cấp tên họ và địa chỉ e-mail và chỉ ra các vùng và các hoạt động mà họ quan tâm. Chúng tôi sử dụng thông tin này để gửi ra bản tin của chúng tôi, và để đảm bảo bạn nhận được có liên quan nhất information.If bạn quyết định sử dụng trang web để yêu cầu thông tin từ một thành viên của vietcharmtour.vn, chúng ta sẽ nắm bắt địa chỉ e-mail của bạn, và số hoặc điện thoại của bạn hoặc địa chỉ tùy thuộc vào những thông tin mà bạn yêu cầu. Thông tin này sẽ được thông qua để các nhà điều hành tour du lịch hoặc thành viên chủ sở hữu nhà ở từ người mà bạn đã thông tin yêu cầu để cho họ để trả lời request.At của bạn thời điểm này chúng tôi yêu cầu bạn cho dù bạn muốn nhận được thêm thông tin từ thành viên của chúng tôi hoặc từ responsibletravel com. Nếu bạn chỉ ra rằng bạn không phải chúng ta sẽ không gửi cho bạn bất kỳ thông tin thêm, và sẽ vượt qua được chỉ dẫn của bạn là thành viên của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho các thực hành về tính bảo mật thông tin của các thành viên của chúng tôi.Chúng tôi cũng yêu cầu bạn phải chỉ ra mức độ quan tâm trong việc đặt phòng của bạn, thông tin này được cung cấp cho nhà điều hành tour du lịch của chúng tôi và các thành viên chủ sở hữu nhà ở để cho phép họ cung cấp dịch vụ tốt nhất để visitors.If trang web của chúng tôi, bạn sử dụng các trang web để gửi đi hoặc chi tiết chỗ ở cho bạn bè, chúng tôi sẽ nắm bắt tên và địa chỉ e-mail của bạn của bạn. Định kỳ chúng ta có thể e-mail những người này để yêu cầu họ nếu họ muốn nhận được bản tin vietcharmtour.vn. Nếu họ cho biết họ sẽ không, chúng tôi không liên hệ với họ một lần nữa. 

Chia sẻ dữ liệu với các đối tác của chúng tôi 

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bất kỳ bên khác. Nếu chính sách này được thay đổi bất cứ lúc nào trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các thành viên bằng e-mail, và cung cấp cho bạn một cơ hội để chọn không tham gia phát hành thông tin này nếu bạn muốn. Nếu bạn yêu cầu thông tin từ một trong những nhà điều hành tour du lịch của chúng tôi hoặc các thành viên chủ sở hữu nhà ở, chúng tôi sẽ vượt qua trên các chi tiết liên lạc của bạn cho họ để họ có thể trả lời yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho dù bạn muốn nhận được bất kỳ thông tin hơn nữa từ một trong hai responsibletravel.com hoặc thành viên của chúng tôi. Nếu bạn không làm, chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ thông tin hơn nữa và sẽ vượt qua được chỉ dẫn của bạn là thành viên của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho các thực hành về tính bảo mật thông tin của vietcharmtour.vn thành viên của chúng tôi sẽ cung cấp tổng hợp, dữ liệu vô danh cho các nhà quảng cáo, các thành viên của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Dữ liệu này sẽ không thể để liên kết với bất kỳ cá nhân. 

Cookies và địa chỉ IP 

Cookie là những mẩu thông tin mà một trang web chuyển vào máy tính của khách truy cập cho các mục đích lưu trữ hồ sơ. Hầu hết các trang web trên Internet sử dụng sử dụng cookies.We các tập tin cookie để cho chúng tôi biết làm thế nào và khi bạn sử dụng các trang web. Điều này giúp chúng ta hiểu nhiều nhất và ít nhất là tính năng phổ biến của trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện và cập nhật các trang web. responsibletravel.com sẽ cung cấp tổng hợp, dữ liệu cho các nhà quảng cáo, các thành viên của chúng tôi và parties.vietcharmtour.vn thứ ba khác cũng có thể thu thập địa chỉ IP của những người duyệt các trang web như một cách khác để hiểu biết làm thế nào trang web của chúng tôi được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện nó. Chúng tôi không theo dõi các hoạt động cá nhân. 

Bên liên kết thứ ba 

Để cung cấp cho bạn các thông tin tốt nhất về du lịch chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp liên kết đến các trang web khác có chứa thông tin này. responsibletravel.com không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật thông tin hay những nội dung của các trang web này.

An ninh
 

Riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi.

Hỗ Trợ Online

Support Online